163-169 Brompton Rd, London SW3 1PY
Laser Eye Clinic London news

Award winning Trophy for Staar Surgical ICL

Euroeyes again for 2022 received Award winning Trophy for Staar Surgical ICL - Lens implantations (for treatment - Gao Du Jin Shi + GAO Du San Guang